UZMAN TEKNİK DANIŞMANLIKLARIMIZ ve FİNANS

 GES Uzmanlık Teknik Danışmanlık

 

PNR Enerji için müşterilerinin en iyi hizmeti almaları esastır ve hizmet basamağının ilkini uzman ekibi ile güneş enerjisi alanındaki bilgi birikimleriyle teknik danışmanlık oluşturmaktadır

 

 • Teknik değerlendirme ve şebeke analizi,
 • Güneş enerjisi santralinin ön teknik tasarımın yapılması,
 • Finansal fizibilite raporu,
 • Yatırım analizi,
 • Çatı güneş santralleri kurulumu
 • Lisanslı veya lisanssız güneş enerjisi santrali projesi saha geliştirme,
 • Mevcut projelerin teknik analizi,
 • Bağımsız detaylı teknik inceleme raporlarının hazırlanması,

olarak sunmaktadır

 

Ayrıca,

PNR Enerji Uzmanlık Kapsamında,

Rüzgar Enerjisi Uzmanlıgı:

 • Temel Kavramlar, Dünya’da ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Durumu
 • Rüzgar Karakteristiği ve Temel Hesap Metotları
 • Bir Rüzgar Santralının Planlanması
 • Türkiye’de Kanuni Durum, Rüzgar Türbininin Kurulum Aşamaları

 

Jeotermal Enerjisi Uzmanlıgı:

 • Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Jeotermal Enerji
 • Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları
 • Jeotermal Rezervuarların ve Akışkanların Türleri/Özellikleri
 • Jeoternal Rezervuarların Üretim ve Rezervuar Performansları, Modelleme
 • Jeotermal Sahaların İşletilmesinde Karşılaşılan Sorunlar
 • Jeotermal Sahaların Geliştirilmesi ve Projelendirilmesi

 

Hidroelektrik Enerjisi Uzmanlıgı:

 • Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Hidroelektrik (HE) Enerji
 • HE Tesislerin Sınıflandırılmaları, Elemanları ve Çalışma Prensipleri
 • Hidroelektirik Enerji Üretiminin Temel Prensipleri
 • İletim Tesisleri ve İşleme Prensipleri
 • Serbest Yüzeyli İletim (İsale) , Çökeltme Havuzu, Yükleme Odası
 • Basınçlı Akımla İletim, Denge bacası, Cebri Boru
 • Türbin Tipleri ve Seçimi
 • HE Tesislerinin Fizibilite Analiz Aşamaları

 

Konularında Uzmandır

Enerji Hukuku Danışmanlıgı

 

Uzmanlık alanımızdan biri olan Enerji Hukuk Departmanımız yerli, yabancı, gerçek ve tüzel kişiler ile ticaret şirketlerine, en hızlı ve verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla Enerji hukuku konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Mühendislik ile Hukuk alanlarının Enerjide kesişim noktasında EPDK düzenlemeleri ile birlikte hem ulusal hem de uluslararası alandaki enerji hukuku düzenlemeleri kapsamında uzmanlık sahibidir. Enerji hukuku mevzuatı hem yenilenebilir hem de yenilenemeyen enerjinin kullanımı ve vergilendirilmesini kapsamaktadır. Başlıca alanlarımız olan enerji kaynakları ise güneş, rüzgar, jeotermal, biokütle, biogas, petrol, petrol ürünleri, kömür ve doğal gazdır. Enerji kaynaklarının aranması, geliştirilmesi, üretimi, satışı, iletimi ve dağıtımı aktiviteleri ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

PNR Enerji Hukuku danışmanlığı, köklü tecrübesi ile enerji hukuku alanında, enerji projelerinin ve şirketlerinin satın alınması için sözleşmelerin hazırlanması, enerji alımı, satımı ve üretimi, ticari işlemler kapsamında elektrik alımı ve satımı, proje geliştirme, lisans ve ruhsat temini, enerji projeleri ve bu projelerde EPDK mevzuatından kaynaklanabilecek sorunlar üzerinde çalışmaktadır.

Enerji hukuku sahasındaki başlıca hukuki danışmanlık hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:

 • Enerji projeleri hakkında detaylı araştırma ve hukuki durum tespiti (“Legal due diligence”)
 • Ortak girişim, konsorsiyum ve projeye münhasır şirket (“SPV”) gibi yapılanmaların hukuki altyapılarının oluşturulması ve kuruluşu
 • Düzenleyici meseleler (Enerji kaynakların üretimi, satışı, iletimi ve dağıtım aktiviteleri için gerekli izin ve ruhsatların temini)
 • Sözleşme incelemesi, müzakeresi ve düzenlemesi
 • Proje finansmanı
 • Özelleştirme
 • Çevre hukukuna uyum

ENERJI PROJE YONETIMI

 

PMI ve Proje Yönetimi yaklaşımı ile

Enerjide Proje kaynaklarının daha verimli yönetilmesi, araç ve teknıklerının uygulanması için Enerjı Projelerini;

 • Proje Entegrasyon Yönetimi
 • Proje Kapsam yönetimi
 • Proje Zaman Yönetimi
 • Proje Maliyet Yönetimi
 • Proje Kalite Yönetimi
 • Proje Kaynakları Yönetimi
 • Proje İletişim Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
 • Proje Tedarik yönetimi
 • Proje Paydaş Yönetimi

Acılarından degerlendırıyor, efektif Projeler haline gelmelerini sağlıyoruz

Bu kapsamda Ayrıca;

İşveren Mühendisliği (Owner’s Engineering)

 

İşveren temsilcisi olarak, projelendirme, imalat gözetimi, inşaat kontrolü, devreye alma ve projenin eksiksiz olarak işveren kabulünü gerçekleştirmek üzere sunulan mühendislik ve müşavirlik hizmetleri bütünüdür.

Bu kapsam dahilinde;

 • Nihai tasarım oluşturulması
  • Santral ekipmanlarına ilişkin gözetim ve test planları kontrolü ve plan dahilindeki ekipman testlerinin yapılması
  • Santral yapım süresince, inşaatın kusursuz ilerlemesi üzerine tam zamanlı teknik destek verilmesi
  • Test devreye alma süreci içerisinde, tüm elektriksel testlerin yapılması
  • Kusursuz devreye alınan santralin final kabul gözetim raporunun oluşturulması
  • Performans kabul testlerinin yapılması

 

 

Tasarım ve Fizibilite Çalışmaları

 

Proje sahasının tanıtılması, proje sahasının faaliyete geçme süresine ve iş planına ilişkin öngörülerde bulunulması, projenin izin süreçleri ve idari dokümanlarının kontrolü, projede kullanılacak ekipmanların tanıtılması, proje elektrik enerjisi üretim simülasyonlarının hazırlanması ve projenin ekonomik analiz çalışmalarına ilişkin olarak; IRR, geri dönüş, NPV hesapları gerçekleştirilmektedir. Raporda, projeler için detay SWOT analizleri hazırlanarak Yatırımcı’nın yatırıma başlamadan önce gerekli tüm bilgiye haiz olunması amaçlanmaktadır.

Yatırımcı ve Finans Kuruluşlarının proje yapılabilirliğinin kanıtlanabilmesi üzerine gerekli bilgi, belge, tasarım ve hesaplamaların sistematik bir şekilde sunulması ve gerekli tüm bilgiye haiz olunmasını amaçlar.

Bu kapsamda;

 • Proje sahasının tanıtılması
  • Proje sahasının faaliyete geçme süresine ve iş planına ilişkin öngörülerde bulunulması
  • Projenin izin süreçleri ve idari dokümanlarının kontrolü
  • Projede kullanılacak ekipmanların tanıtılması
  • Proje elektrik enerjisi üretim simülasyonlarının hazırlanması
  • Projenin ekonomik analiz çalışmalarına ilişkin olarak, IRR, geri dönüş, NPV hesapları gerçekleştirilmesi
  • Üç boyutlu tasarım
  • Gölgelenme analizi
  • Kurulu güç optimizasyonu
  • Elektrik, mekanik, statik ve inşaat projelerinin ve hesap dosyalarının hazırlanması

 

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE YEKA PROJELERİNDE TEKNİK DANIŞMANLIK

 

PNR Enerji YEKA Yönetmeliği uyarınca, Türkiye’de TEİAŞ trafo kapasitesinde boşluk olan uygun bölgelerde proje geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Bu anlamda yatırımcının talep etmiş olduğu bölgelerde, Bakanlığın açıklamış olduğu kurulu güç yarışmasına uygun trafo kapasitesi araştırması yapılarak uygun proje alanları bulunmaktadır.

Bir sonraki aşamada proje sahasında ön keşif çalışmaları yapılarak teknik ve mali olarak analizler gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda Bakanlık’ın açmış olduğu YEKA ihaleleri için gerekli tüm hazırlık tarafımızca gerçekleştirilmektedir

 

 

 

 

FINANS

 

Kredi veren Mühendisliği ( Lender’s Engineering)

 

 • PNR Enerji Türkiye’de bulunan birçok finans kuruluşları tarafından akredite ve kabul edilmiş olan bankalar, bankaların leasing şirketleri ve uluslarası fonlar ile entegre olarak hizmet sağlamaktadır.
 • Türkiye bulunan finans kuruluşlarına gelen enerji projelerine ait kredi talepleri doğrultusunda projelerin Finans Kuruluşları adına tecrübeli ekibimiz ile birlikte üç basamakta kontrolü gerçekleştirilmektedir.

Bu doğrultuda;

Ön Değerlendirme Raporu

 • Projenin saha ziyaretleri yapılmadan önce tüm resmi evraklarının incelenmesi ve doğrulanması,
 • Yüklenici ön tasarımının ve üretim değerlerinin kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi,
 • İlgili Kamu idaresi tarafından onaylanan tasarımın, üretim değerlerinin kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi: Temel planlar, inşaat planları ve beklenen enerji performansının sağlanmasını temini ile santralin üretiminin kabiliyetinin değerlendirilmesinin yapılması,
 • Projenin ekonomik analiz çalışmasının gerçekleştirilmesi,

İlerleme Raporu

 • Proje sahası ziyaretinin gerçekleştirilmesi,
 • Saha-Proje uygunluk kontrolü,
 • GES yapımına ilişkin Elektriksel ve Mekaniksel işlerin temel kontrolü
 • Proje sahasında meydana gelebilecek riskler ve ayrıca gecikmeler ile ilgili (İnşaat süresince ve operasyona geçiş süresince) nedenleri ile bilgi verilmesi,

İşletemeye Alma Raporu

 • Tüm ana sistemin kızılötesi kamera testlerinin yapılması,
 • Monoblok Köşk kontrolü ve OG fonksiyon testleri,
 • Topraklama ve eş potansiyel direnç testlerinin yapılması,
 • Sistem güvenliği ve performans izleme denetiminin yapılması,
 • Güneş Modüllerinde termografi testlerinin yapılması (%5),
 • Sistemde olası hataların belirlenmesi ve çözüm için öneriler sunulması.

Ekspertiz Hizmetleri

Bankalara ekspertiz hizmetleri sağlanması noktasında;

 • Saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Proje sahasında ekspertiz çalışmasının yapılması,
 • Projede kullanılan ana ekipmanların proforma fatura ya da faturaları uyumluluğunun denetlenmesi ve raporlanması

 

FİNANS ve YATIRIM

PNR kapsamında, proje finansman planlaması ve kontrolü; zaman ve bütçe yönünden harcamaların yönetimi; finansmanın geri dönüşünün takibi, proje ilerleme gözetimleri ve raporlaması yapılmaktadır. Ayrıca , ihtiyaç halinde yatırımcılara uygun, çeşitli yelpazede finans alternatifleri ile de projelerin her şekilde önü açılmaktadır. Ayrıca enerji verimliliği analizleri dahilinde firmaların VAT hibelerindende faydalanması sağlanmaktadır.

Yatırım sürecinde hem kendi bünyesinde ortak olarak, yada yatırım olanağı sağlayarak projenin mevcut ve başarılı bir hal alması sağlanmaktadır.

 

Translate »